بخش گفتگو کاربران

پلن های تحلیلگران

Forex
نمادهای بورس ایران
Stock
cfd
crypto
indices
FOREX
نمادهای بورس ایران
STOCKS
CFD
CRYPTO
INDICES
گروه سیگنال دهی
10000 تومان
10000 تومان
10000 تومان
10000 تومان
10000 تومان
10000 تومان
قیمت هر سیگنال
50 عدد
50 عدد
50 عدد
50 عدد
50 عدد
50 عدد
شناسه سیگنال
20 درصد
20 درصد
20 درصد
20 درصد
20 درصد
20 درصد
کمیسیون سایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
مدت زمان
بله
بله
بله
بله
بله
بله
دریافت سیگنال در داشبورد
بله
بله
بله
بله
بله
بله
دریافت سیگنال با ایمیل
بله
بله
بله
بله
بله
بله
دریافت سیگنال با پیامک
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
دریافت سیگنال با تلگرام
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
مشاوره تلفنی
بله
بله
بله
بله
بله
بله
پشتیبانی
500000 تومان
500000 تومان
500000 تومان
500000 تومان
500000 تومان
500000 تومان
قیمت

پلن های کاربر

رایگان
صد هزار تومانی
پانصد هزار تومانی
یک میلیون تومانی
30 روز
نامحدود
نامحدود
نامحدود
مدت زمان
خیر
بله
بله
بله
دریافت سیگنال در داشبورد
خیر
بله
بله
بله
دریافت سیگنال با ایمیل
خیر
بله
بله
بله
دریافت سیگنال با پیامک
خیر
خیر
خیر
خیر
دریافت سیگنال با تلگرام
خیر
خیر
خیر
خیر
مشاوره تلفنی
خیر
بله
بله
بله
پشتیبانی
0 تومان
100000 تومان
510000 تومان
1050000 تومان
شارژ حساب
رایگان
100000 تومان
500000 تومان
1000000 تومان
قیمت


راهنمای انتخاب پلن های کاربری
با توجه به پرسش و پاسخ های زیر بهترین پلن کاربری را انتخاب نمایید